تا زمانی که قهوه در جهان وجود دارد، اوضاع مگر می‌شود بد باشد؟ "کاساندار کلـــــر"
:دسته بــــــندی
JWهنر و تکنیک قهوه
JWعلم قهوه
JWدانستنی های حیاتی قهوه

...شـــــاه بلوط در حال فکر کردن است